Shanghai Biennale, Shanghai Biennale

Shanghai, China

06 November 2000 – 06 January 2001

Shanghai Biennale (Installation Views)
Shanghai Biennale (Installation Views)